Over onze opvang

Elk mens verlangt ernaar om geliefd te worden. Voor een kind de belangrijkste ingrediënten om op te groeien en te ontwikkelen en tot een gezond en stabiel persoon. Voor een kind is dit één van de belangrijkste ingrediënten om op te groeien en te ontwikkelen tot, 1 een gezond, 2 een gelukkig en 3 een zelfstandig kind. Bij kinderopvang 123 kan uw kind lekker knoeien, stoeien en bloeien en vooral zichzelf zijn.

Lees verder

Doelstellingen kinderopvang 1,2,3
Kinderopvang 1,2,3 heeft als doel kinderen in de leeftijd van 6 weken t/m 12 jaar, naast de thuissituatie, een omgeving te bieden waarin zij in groepsverband opgevangen, verzorgd en begeleid worden door vaste pedagogische medewerkers. Het kinderdagverblijf biedt een veilige, vertrouwde en daartoe speciaal ingerichte ruimte, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien tot zelfstandige en evenwichtige individuen.

  • Het bieden van professionele opvang aan kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 12 jaar die voldoet aan de Basiswet Kinderopvang.
  • Het verzorgen en begeleiden van de kinderen in gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en het kinderdagverblijf.
  • Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving, waarin ouders en kinderen zich prettig voelen.
  • Het organiseren en uitvoeren van een pedagogisch verantwoord dagprogramma dat een vast structuur en veiligheid biedt.
  • Het stimuleren van de ontwikkeling, het bevorderen van de zelfredzaamheid en het ontplooien van de persoonlijkheid van het individuele kind.
  • Het creëren van een veilige leef- en speelruimte waar het kind zichzelf kan zijn en zich kan ontspannen in een huiselijke sfeer. De opvang fungeert dan ook als een soort tweede thuis.
  • Het kind emotionele bescherming en veiligheid bieden. Hierbij is een vertrouwensband tussen leidster –  kind en ouder niet onmisbaar.
  • Het afstemmen van de opvang op de thuissituatie door dagelijkse overdracht, ouder gesprekken en ouderavonden.

Visie
Hieronder worden de belangrijkste uitgangspunten die de basis van het pedagogische beleidsplan vormen genoemd.

Elk kind telt, is uniek en geliefd;
Ouders en medewerkers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Elk kind telt, is uniek en geliefd
Omdat elk kind telt, uniek en geliefd is, willen wij ruimte geven aan de eigenheid van elk kind.

We gaan ervan uit dat kinderen de behoefte hebben zich te ontwikkelen, ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Dit doen we door middel van een individuele benadering. Om dit te kunnen bereiken is een vertrouwensband nodig en belangrijk het kind en zijn/haar karakter te kennen. Hierbij speel je in op de behoefte van het kind en observeer je wat een kind al kan en in wat nog een ontwikkelpunt is. Hierbij  is observeren op een  deskundige manier belangrijk. Een motto dat positief werkt is het motto: leren is proberen. Complimenteren en het proces benoemen is hierin dan ook onmisbaar. Op deze manier ontwikkelt een kind zich stap voor stap naar het gestelde doel toe. Het kind kan zich op de volgende ontwikkelingsgebieden ontwikkelen: creatief, cognitief, motorisch, taal en / of spraak, sport en beweging en sociaal-emotioneel.

Emotionele veiligheid 
Het bieden van emotionele veiligheid bij het kind heeft betrekking op het herkennen van gevoelens en het leren omgaan met deze gevoelens. De emotionele ontwikkeling begint met een gevoel van veiligheid bij het kind en door een gehechtheid. De basis van al het handelen van pedagogische medewerkers is het bieden van een gevoel van veiligheid aan het kind. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de kinderen is daardoor onmisbaar. Vaste rituelen, ritme en regels zorgen ervoor dat kinderen zich zeker gaan voelen. Vanuit een veilige basis durven en kunnen zij de wereld gaan ontdekken. Persoonlijk contact met pedagogische medewerkers, een vertrouwde omgeving en de aanwezigheid van bekende leeftijdgenootjes dragen bij tot het verkrijgen van een veilig gevoel. Kinderen zullen vanuit een veilig gevoel op allerlei ontwikkelingsgebieden zich meer ontwikkelen en de omgeving ontdekken. Door het ontwikkelen van een positief zelfbeeld wordt de ontwikkeling van zelfvertrouwen en zelfstandigheid gestimuleerd. We vinden het belangrijk dat er een warme, veilig en vertrouwde omgeving wordt gecreëerd, waarin kinderen een hechtingsrelatie aan kunnen gaan met andere kinderen en volwassenen. Dit zorgt ervoor dat kinderen geborgenheid geboden krijgen en dat ze leren omgaan met eigen emoties en die van anderen kinderen herkent. Het waarnemen en het serieus nemen van gevoelens van de kinderen is belangrijk.

Klachtenreglement
Kinderopvang 1,2,3 heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Deze wet vereist ook dat wij aangesloten moeten zijn bij de geschillencommissie kinderopvang. Kinderopvang 1,2,3 is aangesloten bij deze commissie.

Binnen kinderdagopvang 1,2,3, worden uw kinderen met veel zorg en liefde opgevangen op de momenten dat u aan het werk bent. Desondanks kan het voorkomen dat er zaken gebeuren waar u het niet mee eens bent. U kunt natuurlijk desbetreffende persoon aanspreken, of de leidinggevende.
In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie en daar bent u vrij in.

Het gehele pedagogisch beleid met o.a. het ouderrecht ontvangt u bij de inschrijving en mocht deze willen in zien kunt dat vragen op de locatie

1.6 Pedagogisch beleidsplan

 

Wat kost opvang bij Kinderopvang 123 mij?

Cookies

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Informatie over de verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacyverklaring | Sluiten