Privacyverklaring

Wet- en regelgeving
Kinderopvang 1,2,3 volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG volgt met ingang van 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens (informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is).

Waarom verzamelen wij informatie?
Als u uw kind door middel van het inschrijfformulier op onze website of op een andere manier inschrijft voor een plaats op een van de kinderopvang locaties welke vallen onder Kinderopvang 1,2,3 en tijdens het welkomsgesprek met één van onze medewerkers wanneer uw zoontje of dochter geplaatst is, vragen wij u om persoonsgegevens. Ook wanneer uw zoon of dochter de bezoekt houden wij bepaalde informatie over uw zoon of dochter bij. Wij gebruiken deze gegevens om:

 • Uw aanvraag af te handelen
  • Een contract voor plaatsing met u af te sluiten
  • U de ouderbijdrage in rekening te kunnen brengen
  • Uw kind de best mogelijke zorg en begeleiding te verlenen
  • Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet en gemeente ons opleggen
  • U te informeren over onze activiteiten
  • Andere werkzaamheden die onze bedrijfsvoering ondersteunen te verrichten

Welke informatie verzamelen en registeren wij?
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Het betreft de volgende gegevens:
• Naam, adres, woonplaats
• Geboortedatum van uw kind
• Telefoonnummer
• Email-adres
• BSN-nummer
• Informatie die van belang kan zijn om uw kind de best mogelijke zorg en ondersteuning te verlenen
• Gegevens over de ontwikkeling van uw kind gedurende de periode dat hij of zij de opvang bezoekt.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken te bereiken, of voor zolang nodig is om aan een wettelijk voorschrift te voldoen.

Informatie verstrekken aan derden of vragen van derden
Soms kan het helpen wanneer wij de vraag of zorg met collega’s van een andere organisatie bespreken en informatie doorgeven of vragen aan die collega. Wij doen dat uitsluitend nadat u hier toestemming voor gegeven heeft of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
Om zo goed mogelijke dienstverlening te bieden kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt wel intern, dat wil zeggen met collega’s binnen Kinderopvang 1,2,3 gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en zich te houden aan de vastgestelde doeleinden voor verwerking.

Beveiliging
Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens op een passende manier worden beveiligd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, waardoor vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden en uw gegevens niet onderschept kunnen worden. Zowel het programma waarin wij gegevens registreren als onze email zijn beveiligd. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is. Onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Foto en filmmateriaal
Soms maken wij foto’s of filmpjes van de activiteiten op de kinderopvang locatie. Wanneer wij een foto of filmpje waarop uw kind herkenbaar is willen gebruiken (bijvoorbeeld om te plaatsen op de website of in een ouderapp) doen wij dat alleen wanneer u daarvoor toestemming gegeven heeft. We vragen u om deze toestemming wanneer u uw kind inschrijft. U kunt deze toestemming altijd intrekken wanneer u dat wenst.

Recht op inzage
U kunt ons een verzoek sturen om de persoonsgegevens die wij hebben geregistreerd in te zien. U heeft recht op inzage, de organisatie kan u alleen inzage ontzeggen wanneer hierdoor het belang van uw kind of van (één van de) ouder(-s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) in het geding is.
Buiten het inzage recht vallen:
• Persoonlijke werkaantekeningen van medewerkers van de kinderopvang locaties binnen kinderopvang 1,2,3 en notities voor intern gebruik;
• Persoonsgegevens van derden;
• Persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen.

Recht op correctie
Wanneer u vaststelt dat de persoonsgegevens die wij verwerkt hebben, gelet op de doeleinden waarvoor wij die verwerkt hebben, onjuist zijn, dan heeft u het recht deze te laten corrigeren. We zullen deze dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, corrigeren.

Recht op bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen het feit dat wij uw gegevens gebruiken. Wij zullen binnen uiterlijk vier weken reageren op een dergelijke bezwaar waarbij wij uw belang, dat van ons en dat van anderen (bijvoorbeeld het belang voor de juiste dienstverlening of wettelijke voorschriften) zorgvuldig afwegen.

Recht om gegevens te laten overdragen
U heeft het recht om ons te verzoeken de digitale persoonsgegevens die wij van u hebben omdat u ons daar toestemming voor gegeven heeft, aan u beschikbaar te stellen zodat u ze,wanneer u dat wenst, aan een andere organisatie kunt geven.

Wanneer u een verzoek aan ons doet tot inzage, correctie, overdracht of bezwaar maakt, zullen wij u altijd vragen om zich te identificeren om misbruik tegen te gaan.

Een klacht?
Wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop Kinderopvang 1,2,3 uw persoonsgegevens behandeld kunt u, wanneer de klacht naar uw oordeel onvoldoende behandeld wordt door Kinderopvang 1,2,3 een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Kinderopvang1,2,3 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring gelet op nieuwe ontwikkelingen zoals wetswijzigingen en rechtspraak.

Vragen en klachten
Indien u vragen hebt over uw privacy of deze privacyverklaring of gebruik wilt maken van één van de in deze verklaring opgenomen rechten dan kunt u een e-mail sturen naar info@kinderopvang123.nl

Cookies

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Informatie over de verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacyverklaring | Sluiten